Program Hakkında


Program Hakkında

Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistikî verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık meslek mensubudur.

Türkiye’de ve Dünyada gelişen sağlık koşullarına bakıldığında sağlık alanında eğitimli ve kaliteli insan gücüne olan ihtiyacın arttığı görülebilmektedir. Sağlık sektöründe nitelikli ara eleman çalıştırılması ile sağlık kuruluşlarındaki her türlü veri uygun şekilde kayıt altına alınabilmekte ve bunun sonucunda sağlık kuruluşlarının verimli çalışmasına, ülke ekonomisine ise önemli bir katkı sağlanmaktadır. Yine eğitimli bir sağlık personeli tarafından doğru, eksiksiz ve uygun şekilde hazırlanmış sağlık istatistikleri sağlık göstergelerinin kıyaslanmasında özel bir öneme sahiptir.

Tüm ülkede özel hastane ve sağlık kuruluşlarının sayısının hızla artması bu kurumların nitelikli tıbbi sekreter ihtiyacını da aynı oranda arttırmaktadır. Türkiye’de sağlık sektöründe hedeflenen gelişmelere karşın, bu alanda çalışan ya da çalışacak olanların eğitimi konusundaki yetersizlikler, gelişmeleri yavaşlatan önemli bir sorun olarak görülmektedir.

Amaç

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı; sağlık kuruluşlarının çeşitli dallarında sekreterlik hizmetlerini yürüten hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapan, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayıp düzenleyerek arşivleyen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Hedef 

1) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının hedefi bu alandaki her türlü yenilikleri takip ederek üstün bilgi ve beceriyle donatılmış sağlık kuruluşlarının belge-bilgi hizmetlerinden sorumlu olan tıbbi sekreterlerin yetiştirmek,

2) Teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapan, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayıp düzenleyerek arşivlemek,

3) Hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmek,

Kabul Şartları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına; Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği bölümlerinden mezun olan öğrenciler öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı Puanına (OÖBP) göre sınavsız geçişle yerleştirilmektedir. Kontenjanın açık kalması durumunda bu bölümlerin dışındaki okullardan/bölümlerden YGS-3 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programında mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. sınıfın sonunda 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Alınacak Derece

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Alanından” başarıyla mezun olan öğrenciler ön lisans diploması (5.seviye) ve “Tıbbi Sekreter (Sağlık Teknikeri)” ünvanı  almaya hak kazanırlar.

Üst Kademeye Geçiş

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programından mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde İşletme, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından mezun olacak öğrenciler geniş ve çeşitli iş imkânlarına sahip olacaklardır. Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları özel hastane ve kliniklerin hasta kayıt ve kabulünde, klinik ve polikliniklerde, laboratuvar, ameliyathane ve acil servis gibi tıbbi birimlerde ve arşiv hizmetlerinde görev alabilir, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım şirketlerinde, ambulans şirketlerinde çalışabilirler. Kamu Personel Seçme Sınavı´na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler

Kazanılan Derece ve Düzeyi

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Alanından” başarıyla mezun olan öğrenciler ön lisans diploması (5.seviye) ve “Tıbbi Sekreter (Sağlık Teknikeri)” ünvanı almaya hak kazanırlar.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrenciler, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına erişmeli ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmalıdırlar. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120’dir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

Tel: +90 378 223 52 14-15 Belge Geçer: +90 378 223 52 05 E-posta: shmyo@bartin.edu.tr

Copyright Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı